MDPC Expertise Meets Excellence ประกาศยกระดับการป้องกันไวรัสโควิด-19 สูงสุด เข้มมาตรการ เพื่อมอบความอุ่นใจและความปลอดภัยให้กับลูกบ้านทุกโครงการด้วยบริการที่ครบวงจร ยึดหลัก “ทุกเรื่องในคอนโดฯ ให้เราดูแล”

MDPC Expertise Meets Excellence ประกาศยกระดับการป้องกันไวรัสโควิด-19 สูงสุด เข้มมาตรการ เพื่อมอบความอุ่นใจและความปลอดภัยให้กับลูกบ้านทุกโครงการด้วยบริการที่ครบวงจร ยึดหลัก “ทุกเรื่องในคอนโดฯ ให้เราดูแล” พร้อมนโยบายการทำงาน

  • ปกป้อง
  • ไม่ทอดทิ้ง
  • เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังในทุกสถานการณ์
  • รับและแจ้งข่าวสาร
  • เป็นให้มากกว่าผู้ดูแลที่อยู่อาศัย
  • ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เข้า-ออกอาคาร และที่พักอาศัย

การให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง พร้อมเตรียมอุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ บูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกบริษัทในเครือ และจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยไวรัสโควิด-19 เป็นการชั่วคราว พร้อมลงพื้นที่ทำความสะอาด ฉีดพ่น และฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของทุกโครงการ และจุดบริการ แอลกอฮอล์ เจล สำหรับล้างมือที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 70% และให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง พร้อมความถี่ในการทำความสะอาดให้มากยิ่งขึ้น

แชร์
ปิด