ว่าด้วยเรื่อง ‘กฎหมายบันไดหนีไฟ’ ที่มนุษย์คอนโดต้องรู้ - MDPC

การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม คือ ไลฟ์สไตล์ที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝัน แล้วจะยิ่งดีมากขึ้น ถ้าคอนโดมิเนียมนั้นอยู่บนชั้นสูง ๆ ชนิดที่เห็นวิวแบบ 360 องศา ไม่ปฏิเสธว่า ยิ่งชั้นสูงเท่าไหร่วิวก็ยิ่งสวย และเป็นที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้น

แต่อยากให้หยุดคิดสักนิดหนึ่งว่า คอนโดห้องสูงนั้นระบบความปลอดภัยเป็นอย่างไร โดยเฉพาะระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวกับอัคคีภัย ที่ควรจะถูกต้องตามกฎหมายบันไดหนีไฟคอนโด ซึ่งควรเป็นสิ่งที่มนุษย์คอนโดต้องรู้ และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

     กฎหมายบันไดหนีไฟคอนโดตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ลักษณะบันไดหนีไฟที่ถูกต้อง

 • อาคารที่สูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูง 3 ชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่ 3 มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
 • บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา เว้นแต่ตึกแถวและบ้านแถวที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น ให้มีบันไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น
 • บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และต้องมีผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบ ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ
 • บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่ทอดถึงพื้นชั้นล่างของอาคาร ต้องมีบันไดโลหะ ที่สามารถเลื่อน หรือยืด หรือหย่อน ลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้
 • บันไดหนีไฟในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร ที่เป็นวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศ และช่องประตูหนีไฟ และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้ โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอ ทั้งกลางวันและกลางคืน
 • ประตูหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องทำเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดเองได้ และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีธรณีหรือขอบกั้น
 • พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได และอีกด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

ลักษณะบันไดหนีไฟคอนโดสูงไม่เกิน 23 เมตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายบันไดหนีไฟคอนโด

1. มีผนังทึบทนไฟ
2. บันไดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และไม่เกิน 1.50 เมตร
3. ลูกนอนของบันไดกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร ส่วนลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร
4. ชานพักบันไดหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได
5. ชานพักบันไดที่อยู่ระหว่างประตูกับบันได กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของความกว้างบันได
6.บันไดหนีไฟในอาคาร ต้องสร้างในมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคาร โดยพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร
7. ราวจับต้องสูงจากพื้นไม่เกิน 90 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร และส่วนที่ยื่นออกมาจากผนังต้องไม่เกิน
10 เซนติเมตร
8. ราวกันตกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร
9. ประตูบันไดหนีไฟ กว้างไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร สูง 2 เมตร บานประตูปิดสนิท สามารถเปิดเข้าสู่ตัวบันไดได้ ยกเว้นชั้น
ดาดฟ้า หรือชั้นล่างที่เข้า-ออก
10. ป้ายบอกเลขชั้นของบันได ควรระบุชั้นล่างและชั้นบนสุดของบันไดหนีไฟ พร้อมบอกทิศทางออก
11. ทางปล่อยออกจะต้องเปิดสู่ภายนอกอาคาร ที่เป็นลานโล่งหนีไฟ ซึ่งคำนวณได้จากจำนวนผู้ใช้อาคาร และมีความกว้างไม่
น้อยกว่า 1 เมตร

ลักษณะบันไดหนีไฟคอนโดแบบ High Rise หรือสูงกว่า 23 เมตรขึ้นไป ที่ถูกต้องตามกฎหมายบันไดหนีไฟคอนโด
1. ผนังทึบ ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
2. บันไดหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ไม่เกิน 1.50 เมตร
3. ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร
4. บันไดหนีไฟภายในอาคารจะต้องมีระบบอัดลมภายในบันได ผนังสามารถเปิดระบายอากาศได้ และต้องมีช่องเปิดได้ทุกชั้น เพื่อ
ช่วยระบายอากาศ
5. ประตูบันไดหนีไฟปิดสนิท กว้างไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร สูง 2 เมตร
6. ชานพักบันไดที่อยู่ระหว่างประตูกับบันได กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของความกว้างบันได
7. ราวจับสูงจากพื้นไม่เกิน 90 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร และส่วนที่ยื่นออกมาจากผนังต้องไม่เกิน 10
เซนติเมตร
8. ราวกันตกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร
9. ป้ายบอกเลขชั้นต้องระบุชั้นล่างและชั้นบนสุดของบันไดหนีไฟ พร้อมบอกทิศทาง
10. ทางปล่อยออกต้องเปิดสู่ภายนอกอาคารที่เป็นลานโล่งหนีไฟ โดยคำนวณขนาดจากจำนวนผู้ใช้อาคารและมีความกว้างไม่
น้อยกว่า 1 เมตร

     ทั้งหมดนี้คือข้อกฎหมายบันไดหนีไฟคอนโดที่ถูกต้อง ซึ่งคนคอนโดทุกคนจำเป็นต้องรู้ แล้วก็ควรใช้เวลาตรวจตราทุกครั้งเมื่อไปดูห้องคอนโดที่ต้องการ นอกเหนือจากการดูรายละเอียดภายในห้องคอนโด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย อบอุ่นใจในการอยู่อาศัยของตัวคุณเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก Major.co.th

แชร์
ปิด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า