ช่างอาคาร โครงการ M Jatujak - MDPC

บริษัทกำลังขยายงานเพื่อรองรับงานอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน และงานหมู่บ้านจัดสรร จำนวนมากใน อนาคตอันใกล้ ต้องการผู้ร่วมงานที่มี สามารถบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง วางแผนโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ประสานงานโครงการ และตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด
2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา
3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมด ตามตารางที่กำหนด (Daily Check)
4. จดบันทึกการปฏิบัติงานช่างอาคารประจำวันลงใน Log Book ตามรูปแบบที่กำหนด
5. ดูแลรับผิดชอบซ่อมแซมงานระบบที่สามารถดำเนินการโดยช่างอาคารได้
6. ประสานงานผู้รับเหมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆ ในอาคารให้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยของอาคารและขอบเขตงาน
7. ทาสีพื้นที่ส่วนกลาง เครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบต่าง ๆ ให้คงสภาพความเป็นระเบียบ
8. จดบันทึกข้อมูลการทำงานของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่กำหนด อย่างถูกต้อง พร้อมรายงานความผิดปกติ (ถ้ามี)
9. บริการลูกค้าของอาคารให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในงานบริการด้าน สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และ ด้านสุขาภิบาล ตลอดจนงานที่ลูกค้าขอความช่วยเหลือทั้ง In-Unit และ ส่วนกลาง ตามขอบเขตงานและนโยบาย
10.ประสานงานร่วมกับผู้จัดการอาคาร และ ทีม Safety ส่วนกลางในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา และ รับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ไฟฟ้าขัดข้อง น้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำเป็นต้น
11.แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือ เหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งรีบรายงานให้ทางสำนักงานใหญ่ทราบโดยทันที
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย
ยินดีรับน้องๆจบใหม่ วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีไฟฟ้า เครื่องกล เป็นต้น
สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ทำงานเป็นกะได้
ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือ คดีต่างๆ
สามารถปฏิบัติตาม Service Standard ของบริษัทฯได้ เช่น การแต่งกายถูกระเบียบ ฯลฯ
รับแรงกกดดันได้ดี
สามารถใช้ Ms.Office ได้
สนใจงานระบบและสุขาภิบาล งานปรับอากาศ อาคารสูง (คอนโด / อาคารสำนักงาน) งานดูแลพื้นที่ส่วนกลาง งานดูแลสระว่ายน้ำ งานServicesลูกบ้านคอนโด/ ลูกค้า
มนุษยสัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีใจรักการบริการ ไฟแรง
สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานจาก Major Lifescape Academyได้

    รายละเอียดการสมัคร

    เช่น เบอร์โทรคุณคือ 0891235678 กรอกเป็น 891235678